Tett for trekken!

Bygging av arbeidarbustader i Åbøbyen i Sauda. Husa er bygd i reisverk og kledd med papp før paneling utvendig. Biletet er tatt rundt år 1916-17, og høyrer til fotosamlinga til Sauda lokalarkiv/ Ryfylkemuseet.

Byt ut tettingslister rundt dører og vindauge med jamne mellomrom. Lister av låg kvalitet må bytast etter nokre år. Silikon, lin og ull er døme på materiale med høg kvalitet og relativt lang levetid.

Mange byter kledning utan at det er naudsynt. Er det lokale ròteskadar på kledningen, kan dette reparerast enkelt ved å byta ut enkelte kledningsbord. Men – er skadane for omfattande og huset ikkje halde ved like på mange år, kan det vera du må byta kledningen. Pass då på å gjera fleire tiltak med det same:

  • Tett opningar rundt dører og vindauge, og andre sprekkar, ved å driva inn ull, lin, hamp eller andre naturfibrar.
  • Legg på papp som vindtetting utanpå huset før du kler huset med panel. Pass på at pappen overlappar, og at skøytane er spikra.

Mange hus med naturleg ventilasjon har ikkje nok friskluftventilar. Når du tettar huset, struper du samstundes ventilasjonen. Difor kan det vera naudsynt med ekstra ventilar i veggene – i alle fall i soverommet. Dette kan høyrast rart ut, men tenk på at det er skilnad på trekk og frisk luft utan trekk. Spør om råd om du er usikker.

Bruk tettematerial som er diffusjonsopne, slik at fukt kan passera gjennom og ikkje hopar seg opp.

Fortidsminneforeningen, ENØK i gamle hus

Lær meir

Nettportalen Bygg og Bevar har gode tips om tetting.

Fortidsminneforeningen har laga eit hefte med gode råd om ENØK-tiltak. Her kan du lesa om klimaeffekten og energisparinga ved dei ulike tiltak. Tetting er eit av tiltaka som du får råd om i dette heftet.

Jakta på kilowatten

Bør du isolera eller er det nok med vindtetting? Dette verktøyet kan hjelpa deg i valet.