Den mest klimavenlege kvadratmeteren

Har du lurt på dette:

I eit klimaperspektiv, svarar det seg å renovera og ta vare på gamle hus, eller bør ein byggja nytt?

Svaret er at den mest klimavenlege kvadratmeteren er den som ikkje blir bygd. Har du eit gamalt hus er det altså klimaklokt å ta vare på dette, framføre å byggja nytt.

Me greier aldri å byggja oss ut av klimakrisa. Det blir difor veldig viktig å sjå på korleis med tek vare på og brukar dei bygningane me har på ein best mogleg måte.

Harald Nikolaisen
Administrerande direktør, Statsbygg

Bygg står for 40 prosent av klimagassutsleppa i verda. Å ta vare på og gjenbruka eksisterande bygg vil vera avgjerande om me skal nå klimamåla i Parisavtalen og FN sine berekraftsmål.

Gamle hus er allereie bygde og har sitt klimaavtrykk. Slik kan ein seia at desse bygningane startar i null, medan nybygg vil føra til forbruk av ressursar og utslepp av klimagassar ved produksjon av material og bygningsdelar, planlegging, transport og bygging. Å halda ved like og vøla dei bygningane som står rundt oss i dag er slik eit viktig klimabidrag.

Biletet over er tatt under Ryfylkemuseet si restaurering av bygningane i Viga i Hjelmeland kommune. Foto: Jarle Lunde.


Lær meir

Norsk klimaservicesenter har utarbeidd klimaprofilar for alle fylka i Noreg. Klimaprofilen gir eit kortfatta samandrag av klimaet, forventa klimaendringar og klimautfordringar.