Er du ein struts?

Vågar du å kikka her for å sjå korleis du som huseigar blir påverka av klimaendringane dei neste tiåra?

Forventa klimaendringar *Korleis det påverkar deg som huseigar
Auka nedbørRisikoen for fuktskadar aukar.
Varmare og fuktigare klimaRisikoen for insektangrep, sopp, ròte og mugg aukar – særskilt i uoppvarma bygningar.
Kraftigare regnbyerAuka risiko for vasskadar.
Vinterstid kjem større del av nedbøren som regn i staden for snø.Høgare fuktbelastning.  
Tørkeperiodane blir lengreAuka risiko for vassmangel. Auka brannrisiko.
Lengre vekstsesongMeir vegetasjon. Landskapet veks att – auka behov for skjøtsel.
Auka risiko for skred og jordrasRisiko for ras- og setningsskadar for hus i utsette område.
Hyppigare og større flaumar i vassdragAuka risiko for vasskadar.
* i løpet av det neste hundreåret

Lær meir

Norsk klimaservicesenter har utarbeidd klimaprofilar for alle fylka i Noreg. Klimaprofilen gir eit kortfatta samandrag av klimaet, forventa klimaendringar og klimautfordringar.