Klimaklok oppvarming

Korleis fungerer oppvarminga i huset? Kva type varmekjelde har du? Må du verkeleg byta ut den gamle vedomnen, eller kan han setjast i stand og brukast vidare?

Dette kan vera lurt å sjå nærare på før du set i verk dyre og omfattande oppvarmingstiltak.

Før i tida var pipa i eit hus stort sett alltid varm. Dette var positivt på mange måtar: Det gav god ventilasjon, og det heldt loft og krypkjellar tørre. Ei varm pipe er bra for huset, men ikkje alltid for miljøet. Svevestøv frå trafikk og vedfyring er eit problem i mange byar, og gamle omnar har slik fått eit ufortent dårleg rykte. Problemet har vore omnar produserte i etterkrigstida og feil fyring. Fyrer du rett med tørr ved og god trekk, vil svevestøvet vera minimalt.

Gamle antikvariske omnar er betre enn sitt rykte! Omnar produserte før 1940 er oftast av høg kvalitet og med god verknadsgrad. Testar som SINTEF har gjort, viser at slike omnar ikkje slepp ut stort meir svevestøv enn moderne reintbrennande omnar. I dag er det krav om reintbrennande omnar, med unntak for antikvariske omnar i historiske miljø. Ta kontakt med kommunen før du installerer omn. Foto: Museum Stavanger / Mathies Ekelund Erlandsen.

Temperaturstyring

Me treng ikkje ha same temperaturen heile tida og i heile huset. Til dømes treng du ikkje ha same temperatur i huset om natta når du søv, og på dagtid når du er på jobb, som du vil ha når du er heime og brukar opphaldsromma.

Korleis huset er planlagt og bygd påverkar energibruken og oppvarmingskostnadane. Moderne hus har ofte opne planløysingar, medan dei eldre husa våre er delt inn i rom etter funksjon og bruk. Kvart rom fungerer slik som ein eigen temperatursone. Slik trong ein ikkje varma opp fleire rom enn ein hadde bruk for.

Romma som blei varma opp kvar dag er vist som mørk raude, medan dei romma som sjeldnare blei varma opp er lysare raude. Gang og kammers var kalde rom (blå). Huset som er vist her er stovehuset på Kolbeinstveit, eigd av Ryfylkemuseet.

Ein enkel måte å senka energiforbruket på er å installera ein tidsstyrt termostat som tilpassar innetemperaturen etter natt og dag og korleis du brukar huset.

Søylene viser årleg staumsparing i kWt med temperatursenking. Effekten er størst med både natt- og dagsenking (ca 3100 kWt). Til samanlikning er gjennomsnittleg straumforbruk til oppvarming av vatn på ca 3600 kWt. Kjelde: Fortidsminneforeningen, ENØK i gamle hus.

Nordmenn sitt gjennomsnittlege straumforbruk på ca 17 000 kWt i året. Dei to største straumsluka er oppvarming av rom og vatn.

Kjelde: ENOVA

Lær meir

Bygg og bevar har meir informasjon om kva du bør tenkja på når du skal velja omn, og/eller setja i stand omnen du har frå før.

Riksantikvaren har laga ein oversikt over gode råd og tiltak for korleis ein kan gjera bygningar meir energivenlege utan at det går ut over huset sin karakter og historie.

Fortidsminneforeningen har laga eit hefte med gode råd om ENØK-tiltak. Her kan du lesa om klimaeffekten og energisparinga ved dei ulike tiltak. Etterisolering er eit av tiltaka som du får råd om i dette heftet.