Ti grunnar til å ta vare på vindauge

Ta vare på dei gamle vindauga dine!

Her har du 10 grunnar til kvifor.

1. Levetida

Vindauge med ramme og karm av kvalitetsvirke, enkle glasruter i rammene og linoljebasert maling og kitt kan halda i hundrevis av år med enkelt og jamt vedlikehald

2. Estetikken

Smekre karmar, rammer og sprosser, handhøvla profilar, omsorgsfullt utforma beslag, bølgjande glas og gjennomgåande godt handverk er vakkert!

3. Privatøkonomien

Restaurering og energieffektivisering av originale vindauge er lønsamt på kort og lang sikt.

4. Verdiutviklinga

Vindauge som er tekne godt vare på er ettertrakta detaljar for huskjøparar og aukar verdien på huset.

5. Samfunnsøkonomien

Vedlikehaldstiltak skapar arbeidsplassar og reduserte miljøkostnader. Dette er bra for samfunnsøkonomien.

6. Miljøpåverknaden

Renovering, energitiltak og langsiktig vedlikehald av eldre trevindauge gir minst mogleg ressursbruk, minst mogleg bruk av miljøskadelege material og minst mogleg utslepp av drivhusgassar.

7. Inneklimaet

I hus med naturleg ventilasjon er dei tradisjonelle vindauga med sine vindtette – men ikkje lufttette – konstruksjonar ein føresetnad for eit godt inneklima.

8. Materialet

Tradisjonelt vedlikehald av vindauge nyttar miljøvenlege material som tre og vegetabilsk olje til impregnering, maling og kitt.

9. Kulturhistoria

Eldre vindauge i eldre hus er avgjerande for opplevinga av historiske miljø og er difor viktig for vår – og komande – generasjonar si moglegheit til å kunne forstå kulturarven.

10. Lyset

Eldre vindauge gir godt lysinnslepp gjennom smekre glasrammer og postar, fine profilar og bølgjande glas som filtrerer og spreier lyset inn i rommet.

Eit gamalt vindauge som ikkje har vore vedlikehalde på mange år, kan sjå sprokke og slite ut. Men stikk du ein kniv i trevirket, vil du oppdaga at det berre er overflata som er vêrsliten. Skal vindauga tola slitasjen frå vêr og vind, må ein stilla høge krav til konstruksjon og materialkvalitet. Dette visste ein godt før i tida, og ein valde kjernevirke av høg kvalitet til bygging av vindauge. Difor har eldre vindauge – med jamt vedlikehald – nærast uavgrensa levetid. Dei fleste nyare vindauge er ikkje bygde av material med same høge kvalitet. Å bruka dei gamle vindauga i staden for å kjøpa nye er difor klimaklokt. Er du usikker på korleis du renoverer og held ved like vindauga dine, kan du ta kontakt med handverkar som kan dette faget. Foto: Museum Stavanger.

Levetiden til nye vinduer anslås til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt.

Levetiden for et vindu har mye å si både for huseierens økonomi og for miljøbelastningen ved produksjonen.

Marte Boro, Riksantikvaren

Lær meir

Nettportalen Bygg og Bevar har samla mange gode tips og rettleiingar for oppussing og vedlikehald av vindauge.